Φύλο και Οικογενειακή Ζωή

Σημαντικότητα των αρχών και αξιών

Το Δίκτυο επιδιώκει μέσα από τις πρωτοβουλίες του τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που αποτελεί ένα από τα κεντρικά πεδία δράσης για την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στις γυναίκες, καθώς λόγω των κυρίαρχων αντιλήψεων και στερεότυπων σχετικά με τις έμφυλες κατανομές ρόλων και υποχρεώσεων στην οικογένεια (φροντίδα παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων και αδύναμων μελών της οικογένειας) αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πρώτος Κύκλος Διαλέξεων – Ισότητα Φύλων

Μάθετε περισσότερα

Επίσης τον σχεδιασμό δράσεων προαγωγής του χρόνου και δημιουργικότητας των παιδιών για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη, διασφαλίζοντας πρώτιστα στα παιδιά της περιοχής την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Το Δίκτυο προωθεί, τέλος, τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και ομάδες συμβουλευτικής και αυτό-βοήθειας για την προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.