Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Τροόδους είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η δημόσια εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι δομές – τυπικές και άτυπες – επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης των ενηλίκων αποτελούν κοινωνική επένδυση με άμεσο αντίκτυπο στην προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας,  στη δημιουργικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, στην κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξη και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Το Δίκτυο, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τους κατοίκους ως φορείς κοινωνικής αλλαγής και προόδου, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα με έμφαση στην ορεινή οικονομία και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, εργαστήρια προσωπικής ενδυνάμωσης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και για την πρόληψη και διαχείριση ενδοσχολικής βίας και κάθε μορφής κοινωνική διάκριση. Επίσης προγράμματα δια βίου μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού της περιοχής.