Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών

Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης των Ορεινών Περιοχών είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2021 προκειμένου να εργασθεί για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και παράλληλα να υποστηρίξει το πλαίσιο ζωής στην προοπτική συγκράτησης του πληθυσμού αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων. Ο βασικός στόχος του Δικτύου είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της  ΕΣΑΟΚ, αλλά και της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής στα επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής μέσα από στοχευμένα έργα και δράσεις κοινής ωφελείας.