Υγεία και Προστασία του Γήρατος

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας.

Η διασφάλιση στην πράξη της άμεσης και ισότιμης πρόσβασης των ανθρώπων αυτών σε επαρκείς και ποιοτικές δομές υγείας, εφάμιλλα των αστικών περιοχών, συνιστά μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για τη μόνιμη διαβίωση και την ποιότητα ζωής στις ορεινές κοινότητες. Το ίδιο ισχύει και για την συγκράτηση αλλά και προσέλκυση για εγκατάσταση νέων κατοίκων στην περιοχή.

Η προστασία του αγαθού της υγείας αποτελεί μια καθολική ανάγκη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ορεινών περιοχών που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ηλικιωμένων κατοίκων ενώ οι υγειονομικές μονάδες είναι απομακρυσμένες και κατακερματισμένες.

Στις ορεινές κοινότητες της Κύπρου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ηλικιωμένων ατόμων, ενώ αναμένεται ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνει τους δείκτες γήρανσής του μέχρι το 2030.

Το Δίκτυο αναγνωρίζοντας πως η υγεία και προστασία του γήρατος αποτελεί ένα σημαντικό άξονα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας αναπτύσσει πρωτοβουλίες υποστήριξης των υπηρεσιών του εθνικού συστήματος υγείας μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας. Επίσης, πρωτοβουλίες υποστήριξης των περιφερειακών δομών κοινωνικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους, καθώς και του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων για την ενεργό γήρανση του τοπικού πληθυσμού.