Πολιτισμός & Ελεύθερος Χρόνος

Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο τομέας του πολιτισμού είναι κομβικής σημασίας για την αναζωογόνηση του Τροόδους και τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού πλαισίου διαβίωσης για τους τωρινούς και μελλοντικούς κατοίκους.

Για τον σκοπό αυτό ποικίλες πρωτοβουλίες πολιτιστικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τη δημιουργία εργαστηρίων (θεατρικά, μουσικά, λαογραφικά κλπ.) μπορούν να εμπλουτίσουν την καθημερινότητα στις ορεινές περιοχές κεφαλαιοποιώντας το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα τους. Επιπλέον η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του ορεινού πολιτισμού μέσα από τη σύνδεσή του με την τοπική οικονομία και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αναδεικνύεται ως μία βασική διάσταση της τροφοδότησης της σύγχρονης ταυτότητας του Τροόδους, συνεκτικό στοιχείο για την εδαφική συνοχή της περιοχής, καθώς και βασικός πυλώνας ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.