Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών

Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 προκειμένου να εργασθεί στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και παράλληλα να υποστηρίξει το πλαίσιο ζωής στην προοπτική συγκράτησης του πληθυσμού αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων.

Ο βασικός στόχος του Δικτύου είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της  ΕΣΑΟΚ, αλλά και της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής στα επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής μέσα από στοχευμένα έργα και δράσεις κοινής ωφελείας.

Κοινωνία Τροόδους

Oρεινή Oικονομία – Kοινωνική Ενδυνάμωση – Bελτίωση Ποιότητας Ζωής

Όραμα μας, η ενδυνάμωση της Κοινωνίας Τροόδους συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας του τόπου της, που σύμφωνα με την ΕΣΑΟΚ θα επισημαίνεται ο διακριτός υποστηρικτικός ρόλος μας προς τις τοπικές κοινότητες ως συμπαραστάτης στα σχέδια των τοπικών δρώντων και συλλογικών φορέων δράσης.

Αρχές & Αξίες

συμβολή στην εξασφάλιση ίδιων συνθηκών διαβίωσης με την υπόλοιπη χώρα

Tις αρχές της εδαφικής αλληλεγγύης (δεσμοί μεταξύ των περιοχών) και της εδαφικής δικαιοσύνης (χωρική διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης). Οι έννοιες αυτές αποτελούν αρχή της χωροταξίας και επιτρέπουν στο Δίκτυο να παρεμβαίνει για να διορθώσει σε συνεργασία με το Κράτος, τις χωρικές αδικίες

Τις βασικές αρχές της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής με τις οποίες θα αναζητήσει λύσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες των ορεινών περιοχών: καθολικότητα, ομοιομορφία, ίσες ευκαιρίες, αλληλεγγύη, επικουρικότητα, και ατομική ευθύνη, θεμέλια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ως βασικών στοιχείων παρέμβασης για την προσαρμογή και εφαρμογή τοπικής κοινωνικής πολιτικής

Η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων με τον οποίο η ΕΕ δεσμεύεται να εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εσωτερικό της είναι βασικός παράγοντας για το έργο μας όπως και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τον κοινωνικό τομέα όσο αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Διάβασε πως μπορείς να συμμετέχεις ως ενεργός πολίτης στα κοινά των Ορεινών περιοχών καθώς και στην λήψη αποφάσεων της κοινωνικής ομάδας του Δικτύου μας. >> Γίνε Μέλος

Τα προγράμματα εθελοντισμού υπό την αιγίδα της Ε.Ε είναι πλέον ένας απο τους ποιο διαδραστικούς και καινοτόμους τρόπους για την προσωπική αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ >> Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ >> Περισσότερες Πληροφορίες

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ >> Κατέβασε το έντυπο αίτησης